Europese Commissie stelt volledig verbod op drijfnetten voor

Brussel, 14 mei 2014 – De Europese Commissie wil het gebruik van alle soorten drijfnetten voor de visserij in alle EU-wateren verbieden. Het verbod moet op 1 januari 2015 ingaan.

Hoewel reeds regels van kracht zijn voor het gebruik van drijfnetten bij de visserij op migrerende soorten, blijft deze vangstmethode een reden tot bezorgdheid omdat met dergelijke netten incidenteel zeezoogdieren, zeeschildpadden en zeevogels worden gevangen die veelal bescherming op grond van het EU-recht genieten. Om te voorkomen dat de voorschriften worden omzeild, wordt voorgesteld de drijfnetvisserij in de EU volledig uit te bannen en vissersvaartuigen te verbieden drijfnetten aan boord te hebben. Bovendien wordt de nu geldende definitie van een drijfnet verfijnd om uiteenlopende interpretaties kort te sluiten.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij: “De visserij met drijfnetten vernietigt mariene habitats, brengt de mariene flora en fauna in gevaar en betekent een bedreiging voor de duurzame visserij. De enige manier om daar korte metten mee te maken, is aan de hand van duidelijke, niet mis te verstane regels. Eventuele achterpoortjes moeten dicht en controle en handhaving door de nationale autoriteiten moeten worden vergemakkelijkt. Dit alles zal er uiteindelijk ook voor zorgen dat het inkomen van vissers die de regels wél hebben nageleefd, wordt gevrijwaard. Met het verbod geven wij bovendien een duidelijk signaal af dat onverantwoordelijke praktijken niet langer worden getolereerd.”

Drijfnetten zijn visnetten die kunnen drijven en dicht bij of aan het zeeoppervlak worden gebruikt om te vissen op soorten die in het bovenste gedeelte van de waterkolom zwemmen. Sinds 2002 zijn alle drijfnetten, ongeacht de omvang, verboden in EU-wateren wanneer zij bestemd zijn voor de vangst van over grote afstanden trekkende soorten als tonijn en zwaardvis.

Het huidige kader van EU-regels is echter niet waterdicht gebleken. Als gevolg van de kleinschaligheid van de betrokken vissersvaartuigen en het feit dat die vaartuigen niet samen in dezelfde gebieden actief zijn, is het voor deze visserij makkelijker geworden om door de mazen van het net te glippen als het op toezicht, controle en handhaving aankomt. Nog steeds worden illegale drijfnetactiviteiten van EU-vissersvaartuigen geconstateerd en wordt de Unie bekritiseerd wegens niet-naleving van de geldende internationale verplichtingen in dit verband.

Het verbod op drijfnetten is in overeenstemming met de doelstelling van het nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid, namelijk: de impact van visserijactiviteiten op de mariene ecosystemen tot een minimum te beperken en ongewenste vangsten zoveel mogelijk te reduceren. Afhankelijk van de prioriteiten van de lidstaten kunnen eventueel middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) worden gebruikt om de overgang naar een volledig verbod te ondersteunen, op voorwaarde dat aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Achtergrond

Naar aanleiding van specifieke resoluties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin werd aangedrongen op een moratorium op de “visserij met grote pelagische drijfnetten” (langer dan 2,5 km), heeft de EU in de jaren 1990 een aantal bepalingen opgesteld om een dergelijk verbod op grote drijfnetten ten uitvoer te leggen.

Het nu van kracht zijnde EU-rechtskader voor de drijfnetvisserij is volledig in werking getreden op 1 januari 2002. Op grond van deze regelgeving is het verboden om in EU-wateren gebruik te maken van drijfnetten, ongeacht type en omvang, wanneer zij bestemd zijn voor de vangst van over grote afstanden trekkende soorten als tonijn en zwaardvis.

Bovendien is het sinds 1 januari 2008 verboden om in de Oostzee drijfnetten aan boord te hebben of voor visserijdoeleinden te gebruiken.

Dit uitgebreide regelgevingskader ten spijt worden de voorschriften echter niet volledig in acht genomen. Daarom heeft de Commissie in april 2013 een routekaart betreffende de herziening van de EU-regeling voor de visserij met kleine drijfnetten gepubliceerd en over deze visserij twee studies1 laten uitvoeren en een openbare raadpleging gehouden (afgesloten in september 2013). Een en ander met een drievoudig doel voor ogen: om een beeld te krijgen van dit visserijsegment, om de impact van drijfnetten op verboden en beschermde soorten te beoordelen en om te beslissen of en hoe de tenuitvoerlegging van de EU-voorschriften voor deze visserij moet worden geëvalueerd.

Meer informatie