De Nederlandse flora- en faunawet

Naar aanleiding van de verstoring van rustende zeehonden aan de Zimmermangeul – zie melding – een overzicht van desbetreffende artikels 9, 10 en 11.

Op 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en faunawet in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten.

Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving

 

Artikel 9

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

 

Artikel 10

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

 

Artikel 11

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

De integrale tekst van deze flora- en faunawet kan u hier nalezen.