Wettelijke beschikkingen RIB-race

Op vraag van heel wat van onze sitebezoekers, hebben wij de wettelijke beschikkingen betreffende de bescherming van de Westerscheldeflora- en fauna, bij elkaar geplaatst. zie ook de Provinciale kaart

De gehele Westerschelde is aangewezen als  Natura 2000 gebied en download de beschikking. In de beschikking staat onder artikel 1:

1. Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PbEG L 206) wordt aangewezen:  het op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam:

 Westerschelde & Saeftinghe.

2. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de volgende natuurlijke habitattypen opgenomen in bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid:

H1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken

H1130 Estuaria

H1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende planten

H1320 Schorren met slijkgrasvegetatie ( Spartinion maritimae)

H1330 Atlantische schorren ( Glauco-Puccinellietalia maritimae)

H2110 Embryonale wandelende duinen

H2120 Wandelende duinen op de strandwal met  Ammophila arenaria (“witte duinen”)

H2160 Duinen met Hippophaë rhamnoides

H2190 Vochtige duinvalleien

3. De in het eerste lid bedoelde speciale beschermingszone is aangewezen voor de volgende soorten opgenomen in bijlage II van Richtlijn 92/43/EEG; prioritaire soorten zijn met een sterretje (*) aangeduid:

H1014 Nauwe korfslak

H1095 Zeeprik

H1099 Rivierprik

H1103 Fint

H1365 Gewone zeehond

H1903 Groenknolorchis

 

Op onderstaande kaart hebben we de geplande raceroute geel ingetekend, de rust- en ligplaatsen van zeehonden zijn gemarkeerd met rode pins.


RIB-race 2011 weergeven op een grotere kaart