Aanduiding van mariene beschermde gebieden in België

Het OSPAR-Verdrag, dat door België ondertekend werd, heeft als doel door internationale samenwerking het mariene milieu in de noordoost-Atlantische oceaan (met inbegrip van de Noordzee) te beschermen. Eén van de aanbevelingen van dit Verdrag is de oprichting van een netwerk van mariene beschermde gebieden. Voor het ontwikkelen van dit netwerk werden een aantal criteria opgesteld, met onder meer een lijst met te beschermen soorten en habitats.

BMM/KBIN collega’s Jan Haelters, Francis Kerckhof en Jean-Sébastien Houziaux onderzochten of er binnen de Belgische mariene wateren een gebied in aanmerking komt voor bescherming onder het OSPAR-Verdrag. Uit onderzoek van historische bronnen bleek dat in het gebied van de Hinderbanken tot iets meer dan een eeuw geleden een belangrijke oesterbank voorkwam, met een grote rijkdom aan soorten. Deze bedden van de platte oester werden in de 19e eeuw intensief geëxploiteerd door Engelse vissers, met als resultaat dat ze vrijwel verdwenen waren tegen het begin van de 20e eeuw. Recent werd het gebied van de Hinderbanken opnieuw onderzocht. Het onderzoek toonde aan dat de biodiversiteit er nog steeds erg hoog is, en dat de typische habitat van harde substraten (keien en stenen in een zandige matrix) er nog bestaat. Deze ecologisch belangrijke habitat kwalificeert onder de criteria vastgesteld in het OSPAR verdrag; vandaar het voorstel om een deel van dit gebied als OSPAR marien beschermd gebied aan te duiden.

In de publicatie “De aanduiding van Mariene Beschermde Gebieden in de Belgische Noordzee” wordt een concrete afbakening voorgesteld voor een zone met harde substraten: het Westhinder beschermd gebied. Het gebied tussen de zuidelijke helling van de Westhinder en de noordelijke helling van de Oostdyck strekt zich uit over 119 km², of ongeveer 3,4 % van de zeegebieden onder Belgische jurisdictie.

Ook in andere landen rond de Noordzee bestaan concrete plannen om een deel van de gebieden waar vroeger oesterbedden voorkwamen en waar het substraat nog bestaat, aan te wijzen als beschermd gebied. Een aanwijzing van een deel van de gebieden met harde substraten in het Belgische deel van de Noordzee zou daarom goed aansluiten bij de plannen van onze buurlanden.

>> Publicatie