Het loopt de spuigaten uit met die zeezoogdieren

“De laatste tijd is er een opvallende toename van het aantal zeezoogdieren in de Belgische en Nederlandse wateren,” aldus Vlizine het e-zine van Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).Er blijkt zich iets merkwaardigs voor te doen. Sinds oktober 2003 zijn reeds vier Bultruggen aangespoeld op Nederlandse stranden, naast de waarneming van enkele levende exemplaren voor de kust. Het laatste exemplaar dateert van 22 juni jl., een aangespoeld exemplaar op het Waddeneiland Vlieland. Nochtans werd deze soort nooit eerder gemeld in Belgische of Nederlandse wateren…
Daarnaast waren er in mei-juni ook waarnemingen van andere walvissen t.h.v. de Belgische of Nederlandse kusten, met o.a.: een levende Potvis parmantig rondzwemmend voor Zeebrugge-Blankenberge op 5 mei (zeezoogdierendatabank), een dode, drijvende Gewone Vinvis voor de kust t.h.v. de Nieuwe Waterweg begin juni, een Dwergvinvis op 10 juni gesignaleerd nabij Texel, en een aangespoelde Potvis op Vlieland op 26 juni.

Maar ook kleinere zeezoogdieren waren dit voorjaar opvallend talrijk in de Zuidelijke Noordzee. Zo konden tellers van het Instituut voor Natuurbehoud op één dag varen aan boord van de Zeeleeuw (26 april 2004), niet minder dan 59 Bruinvissen en een groep van resp. 3 en 8 Witsnuitdolfijnen waarnemen in Belgische mariene wateren!
Ook in Nederland waren er opvallend veel waarnemingen van beide soorten en bleken honderden foeragerende Jan van Genten begin mei vlak onder de kust van Texel te foerageren, een zeer ongebruikelijk zicht.

Zeebiologen vermoeden dat dit alles geen toeval is, maar te maken heeft met grootschaliger verschuivingen in het voedselaanbod binnen de Noordzee, waardoor viseters als zeevogels en zeezoogdieren in het noordelijk deel van de Noordzee in de problemen komen, en derhalve afzakken naar zuidelijker regionen.
Aanwijzingen hiervoor zijn o.a. de barslechte broedresultaten van heel wat zeevogels in kolonies in de noordelijke Noordzee dit jaar en de aantoonbare veranderingen in de samenstelling van het Noordzee-plankton. Als schuldige hiervoor wordt de opwarming van het klimaat aangewezen.

bronvermelding: VLIZINE, jrg. 5, nr. 5-6 (mei-juni 2004),
www.vliz.be